Phân biệt tỉnh thức và tỉnh giác

Hỏi: Danh từ tỉnh thức và tỉnh giác, xin Thầy dạy cho chúng con biết?

Tỉnh thức mới có ý tứ được các thân hành niệm;

Tĩnh giác trong đó tỉnh thức và giác ngộ được chánh niệm.

Người mới tỉnh thức còn tham, sân, si. Người tỉnh ngộ là hết tham, sân, si.

Tỉnh thức chánh niệm chỉ mới gom tâm vào tất cả hành động ngoại của thân.

tỉnh thức
Phân biệt tỉnh thức và tỉnh giác ?

Tĩnh giác chánh niệm là gì?

Tĩnh giác chánh niệm là tỉnh thức ba hành động thân, khẩu và ý nên ngộ được lý chánh pháp giải thoát của Phật. Nên phải hiểu tỉnh thức chỉ là mới bắt đầu tu tập.

Tĩnh giác phải hiểu là đã có phần ly dục ly ác pháp khắc phục được tham ưu ở đời, tuy chưa hoàn toàn đoạn dứt lậu hoặc nhưng tâm hồn người này có thanh thản, an lạc hơn nhiều.

Liễu Tâm vấn đạo
Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc