Đạo Phật là một nền đạo đức chứ không phải tôn giáo

Phật giáo không phải tôn giáo của một đất nước nào hết, Phật giáo là của con người, chứ không phải là của một nước nào.

“… Mấy con tu tập không phải lợi ích cho mấy con đâu, mà lợi ích cho bao nhiêu người khác, người ta đang chờ đợi mấy con, con cháu chúng ta đang chờ đợi, cả cái thế gian này chứ không phải riêng có dân tộc Việt Nam.

Đạo Phật là một nền đạo đức chứ không phải tôn giáo

Phật giáo là một nền đạo đức không phải tôn giáo của một đất nước nào hết

Bởi vì Phật giáo không phải tôn giáo của một đất nước nào hết, Phật giáo là của con người, chứ không phải là của một nước nào. Người nào cũng có thể vào con đường tu tập được. Bởi vì nó huấn luyện đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, chứ nó không dạy một cái gì cầu khẩn hay một cái gì khác, một ông thần khác, một bà chúa khác, lạy lễ khác,… không có, không bao giờ có, mà chính hành động đạo đức của chúng ta.

Cho nên đối với các tôn giáo, không có tôn giáo nào chướng ngại đối với nó hết. Ở đây thờ Chúa mà thờ Phật là có chướng ngại, người ta thờ Phật còn tôi thờ Chúa cho nên nó có chống nhau. Còn ở đây không có thờ ai hết, hoàn toàn là chỉ có sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, cho nên nó không bị chống trên cái hệ tư tưởng tôn giáo và nó không bị nằm ở trong cái đảng phái nào. Hễ có đảng có phái là có phe có nhóm, còn có tôn giáo thì có thế lực thế này, thế lực kia, cho nên nó manh mún làm cho con người đau khổ thêm. Còn ở đây đạo đức không làm con người đau khổ, không có phe phái, không có nhóm, không có tôn giáo gì hết.

Thầy nghĩ rằng, cuộc đời này chỉ có đạo đức mới đem lại cho con người hạnh phúc. Không có chia con người ra nhóm này, nhóm kia, tôn giáo này, tôn giáo kia, chia rẽ nhau mà chống nhau, làm cho con người khổ, con người chết trong những hệ tư tưởng đó.

Tôi theo tôn giáo này thì tôi không ưa tôn giáo kia đâu, tôi theo phe này thì tôi không ưa phe kia đâu. Cái tinh thần nó như vậy, con người mà. Cho nên vì vậy mà chỉ có đạo đức, không có phe nhóm nào hết. Đó là cái mục đích hôm nay Thầy nói, để các con biết cái nhiệm vụ và trọng trách của mình:

– Thứ nhất là cứu mình ra khỏi bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết.

– Thứ hai là lợi ích cho người ta, chứ không phải các con tu để cho lợi ích mấy con đâu.

Trừ ra những người già yếu, người ta không còn sức khỏe để mà giúp cho những người sau, nhưng cái hành động tu của người ta đạt được vẫn là tiếng nói của người ta tốt, làm cho người sau người ta tin tưởng. Những người ra không trực tiếp bằng sức lực người ta ra giảng dạy hoặc giúp đỡ, nhưng sự tu tập người ta đạt được vẫn là tiếng nói tốt cho nền đạo đức này, cũng có lợi ích chứ đâu phải nói tôi tu là lợi ích cho tôi, tôi nhập diệt tôi bỏ tôi đi. Không, chỉ còn mấy con tu xong là các con làm cái lợi ích rất lớn, thắp lên cái ngọn đèn sáng cho mọi người thấy, người già như vậy người ta vẫn làm được mà, đó là sách tấn tinh thần người ta nỗ lực người ta tu?

Thanh Tuệ ghi chép

Nguồn https://thuvienthaythonglac.net/thu-muc-goc-tu-sinh/608-dao-phat-la-mot-nen-dao-duc-chu-khong-phai-ton-giao