Báo ơn Phật, ơn thầy, ơn cha mẹ sinh thành

Kính gửi: Các con!

Ngày Phật đản các con hãy vào Thầy làm lễ quy y cho để các con sống đúng thiện pháp mà đức Phật đã dạy, để sống đúng đạo đức không làm khổ mình, khổ người, ngõ hầu đem lại sự an vui thanh thản cho mình và cùng người thân, cùng xã hội.

Báo ơn Phật, ơn thầy, ơn cha mẹ sinh thành
Báo ơn Phật, ơn thầy, ơn cha mẹ sinh thành

Thầy nghe các con thực hiện có kết quả là Thầy vui mừng, vì chính các con đang thắp lại ngọn đèn chánh pháp của Phật.

Thầy viết sách không phải vì cầu danh mà tâm nguyện của mình giúp cho mọi người sống có đạo đức không làm khổ mình, khổ người; kết quả các con tu tập có an lạc là sách tấn Thầy viết sách cho các con.

Viết sách đem lại sự an lạc cho con người, cho thế giới hòa bình đó là điều ước nguyện của Thầy.

Khi các con báo tin tu tập có kết quả an lạc là các con đã báo ơn Phật, ơn Thầy, ơn cha mẹ sinh thành.

Nhờ sự tu tập các con có được tâm hồn thanh thản, an lạc, mặc dù chưa có nhiều nhưng các con cũng đã trở thành những người có ân, có nghĩa và có tình.

Sắp tới đây, những cuốn sách dạy về đạo đức làm người, Thầy sẽ cho in và sẽ gửi đến các con.

Vài hàng thăm và chúc các con tu tập xả tâm tốt.

Thầy của các con!

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chơn Như, ngày 2/ 4/ 2000

Bài viết gốc: https://thuvienthaythonglac.net/thu-muc-tu-lieu/539-bao-on-phat-on-thay-on-cha-me-sinh-thanh